Tuyển dụng

- Cho phép nhập nhiều hình, ghi rõ kích thước trong trang quản trị.

    - Thể hiện nhiều hiệu ứng trình chiếu sinh động

    - Trình chiếu 3-5s

    - Chèn link liên kết  trong hình

- Cho phép nhập nhiều hình, ghi rõ kích thước trong trang quản trị.

    - Thể hiện nhiều hiệu ứng trình chiếu sinh động

    - Trình chiếu 3-5s

    - Chèn link liên kết  trong hình

- Cho phép nhập nhiều hình, ghi rõ kích thước trong trang quản trị.

    - Thể hiện nhiều hiệu ứng trình chiếu sinh động

    - Trình chiếu 3-5s

    - Chèn link liên kết  trong hình